Gebruik maken van de Millenniumdoelen 08

1. Wat zijn de Millenniumdoelen?

Het idee

Minder honger, meer kinderen naar school, minder mensen die sterven aan ziektes zoals malaria of hiv/aids. Dit zijn zaken die niemand in zijn eentje kan oplossen.

In 2000, het millenniumjaar, hebben de Verenigde Naties een Verklaring gepubliceerd met daarin acht concrete doelstellingen om armoede en ongelijkheid aan te pakken. Deze Millennium Declaration is ondertekend door de regeringsleiders van alle VN-lidstaten. De Millenniumdoelen zorgen ervoor dat vooruitgang meetbaar wordt en dat mondiaal samenwerken aan hetzelfde doel makkelijker wordt.

2015 wordt het jaar van de waarheid: hebben we onze doelstellingen gehaald? In dit hoofdstuk van de Toolkit gaan we in op hoe jij de Millenniumdoelen kunt gebruiken in samenhang met het project dat je ondersteunt.

De Doelen
 MDG1 Halveer extreme armoede en honger
 MDG2 Alle kinderen naar school
 MDG3 Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
millenniumdoel-4 Minder kindsterfte
millenniumdoel-5 Minder moedersterfte
 MDG6 Minder hiv/ aids, malaria en andere ziekten
 MDG7 Een duurzaam leefmilieu
 MDG8 Wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Voor een uitgebreide beschrijving van elk Millenniumdoel kun je kijken op http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/millenniumdoelen.

Naar boven

2. Wat is er al bereikt?

De successen en uitdagingen

Elk jaar publiceert de Verenigde Naties een rapport met de stand van zaken omtrent de Millenniumdoelen. In het Millennium Development Goals Report 2014 (hier te vinden) kun je bijvoorbeeld lezen dat negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden nu naar school gaan. Of dat het aantal mensen zonder toegang tot schoon water is gehalveerd. Maar ook dat de wereldwijde uitstoot van CO2 nog steeds toeneemt.

Wat weet jij van de successen van de Millenniumdoelen? Test je kennis en doe de World’s Best News Quiz: Of kijk naar deze animatie:

In dit filmpje worden de Millenniumdoelen duidelijk uitgelegd:

Hans Rosling, TED talk ‘The good news of the decade’ over de afname van kindersterfte in de wereld:

Niet alle doelen zullen in 2015 worden gehaald. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt, is ook de ongelijkheid tussen mensen toegenomen. Zo is er in China en India een enorme economische groei, maar die bereikt lang niet altijd de allerarmsten. Vrouwen maken nog altijd minder kans op een goede baan dan mannen. En kinderen met een handicap maken meer dan een derde uit van hen die geen toegang hebben tot onderwijs. Er is dus nog genoeg te doen. Daarom worden de Millenniumdoelen op een andere manier voortgezet.

Je kunt de Millenniumdoelen gebruiken om een genuanceerd beeld neer te zetten over ontwikkelingssamenwerking. Er is al heel veel bereikt, maar we willen meer bereiken en ontwikkelingssamenwerking blijft nodig.

In Nederland heeft NCDO (via OneWorld) een Data-Atlas gepubliceerd waarin je precies kunt zien en lezen wat er per land is bereikt . Bij de resultaten wordt er kritisch gekeken naar positieve en negatieve ontwikkelingen. Kijk vooral ook eens hoe het ervoor staat in het land waar je een project ondersteunt!

Naar boven

3. Wat kun jij met de Millenniumdoelen doen?

2015: Het Millenniumjaar +15

Vijftien jaar na het opstellen van de Millenniumdoelen is er veel veranderd. In 2015 worden de doelen geëvalueerd. Wat betekent dit voor jou? En hoe kun je de Millenniumdoelen inzetten in de communicatie over het project dat je steunt?

ledig 2010 04
 • Kernboodschap Eigenlijk zijn de Millenniumdoelen de resultaten waar we met zijn allen naar toewerken. Jij en je partnerorganisatie zijn onderdeel van een groter mondiaal plan voor ontwikkeling en armoedebestrijding. Door bij de Millenniumdoelen aan te haken, creëer je aandacht voor méér dan het project alleen; je draagt bij aan wereldwijde samenwerking voor een betere toekomst voor ons allemaal! Dat is een krachtige boodschap om je communicatie op te baseren.
 • Resultaat Er is de afgelopen 25 jaar veel bereikt. Armoede is afgenomen, er gaan veel meer kinderen naar school en minder moeders sterven in het kraambed. Dit is goed nieuws! Gebruik die positieve resultaten om te laten zien dat investeren in ontwikkeling door middel van projecten zoals die van je partnerorganisatie zin heeft en bijdraagt aan een groter geheel.
 • Publiciteit In 2015 zal er veel aandacht zijn voor de Millenniumdoelen in de media. Er zullen evenementen, debatten en feesten worden georganiseerd met armoede en/ of ontwikkeling als thema. Door aandacht te besteden aan de Millenniumdoelen, sluit je aan bij een mediatrend. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een symposium, of het schrijven van een opinieartikel voor de krant. Betrek ook je partnerorganisatie hierin. Misschien kun je activiteiten in je project koppelen aan de Millenniumdoelen, en daar een filmpje van maken.
 • Informatie Met de Millenniumdoelen komen er veel rapporten en veel informatie beschikbaar. Neem de tijd om deze door te nemen en te kijken of iets tussen staat waar jullie wat aan hebben. Lees bijvoorbeeld de statistieken over watervoorziening in Niger, of artikelen over onderwijs in Bolivia, als je daar werkt aan een project. Deze kennis kun je weer inzetten in de uitvoering van het project samen met je partnerorganisatie; en in de communicatie over je project, waardoor je achterban goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de regio of in het beleid.
 • Fondsenwerving Je kunt de Millenniumdoelen ook inzetten voor je fondsenwerving. Bijvoorbeeld: met het project, het bouwen van een school in plaats X in land Y, dragen jullie bij aan de realisatie van Millenniumdoel 2 (alle kinderen naar school), 1 (de halvering van armoede) en 3 (gelijke kansen voor mannen en vrouwen). Je kunt mensen oproepen om mee te helpen aan het realiseren van de Millenniumdoelen door bij te dragen aan het project! Ook zullen er met het nieuwe tijdperk (post-2015) misschien nieuwe subsidies of financieringsmogelijkheden beschikbaar komen. Bereid je daarom goed voor!

  Met een gethematiseerd evenement kun je geld ophalen voor jouw doel. Organiseer bijvoorbeeld een discussieavond over Millenniumdoel 8 (wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling) en laat zien hoe jouw project daaraan bijdraagt. Of houd een sponsorloop om geld in te zamelen voor een project over kindersterfte (en noem daarbij Millenniumdoel 4).

Naar boven

4. Na 2015: wat volgt de Millenniumdoelen op?

Hoewel de Millenniumdoelen in 2015 af zullen lopen, houden we niet op met aandacht besteden aan armoedebestrijding . In de aanloop naar komend jaar wordt er al druk nagedacht over de periode vanaf 2015, niet alleen door de Verenigde Naties, maar juist ook door maatschappelijke organisaties, onderzoekers en burgerinitiatieven. Daarbij wordt goed gekeken naar de tekortkomingen van de Millenniumdoelen, en hoe we een nieuw beleid kunnen aanpassen aan de veranderde wereld. Bijvoorbeeld:

 • De Millenniumdoelen zijn opgesteld vanuit een initiatief van ‘westerse’ landen. In verhouding is er te weinig aandacht besteed aan wat de ontwikkelingslanden zelf wilden aanpakken, of waar ze toe in staat waren. Het nieuwe proces stelt ontwikkelingslanden veel meer centraal.
 • Ook waren de Millenniumdoelen vooral gericht op wat ontwikkelingslanden moesten veranderen, en kwamen rijkere landen er in verhouding makkelijk vanaf met Doel 8: globale samenwerking. De opvolgers van de Millenniumdoelen zullen meer gericht zijn op mondiale thema’s en grensoverschrijdende vraagstukken zoals urbanisatie, klimaat en migratie, waar dus alle landen aan moeten bijdragen.
 • Landen zoals Brazilië, India en China, die in 2000 nog ‘ontwikkelingslanden’ waren, hebben in 15 jaar een enorme groei doorgemaakt. Daarentegen gaan Europa en de Verenigde Staten door een economische crisis. ‘Armoede’ is veel meer een kwestie van ongelijk inkomen/ ongelijke kansen binnen landen geworden, dan van rijke en arme landen op zich. De nieuwe Doelen moeten daarom niet meer uitgaan van het rijke land dat geld doneert aan het arme land, maar van herverdeling van rijkdom en kansen tussen groepen mensen. Ook het woord ‘ontwikkelingsland’ zal langzaamaan plaatsmaken voor de naam van het land zelf, of de groep mensen op wie beleid gericht is.
 • Ontwikkelingshulp is een steeds kleiner onderdeel van het nationaal inkomen van ontwikkelingslanden (van gemiddeld 60% naar 38%). Andere geldstromen zoals belastingen, geld dat in het buitenland wonende burgers naar hun familie thuis sturen (remittances) en investeringen vanuit bijvoorbeeld China worden meegenomen in de toekomstplanning.

De nieuwe agenda
Goal-10

Een nieuwe wereldwijde ontwikkelingsagenda zal zich gaan richten op vier dimensies: sociaal, economisch, milieu & veiligheid en rechtsorde . In de Rio+20 conferentie (2012) is er besloten een set van 17 ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) voor te stellen die zullen samenvallen met de post-2015 agenda. Een voorlopige lijst met doelen staat hier. Het achtergrondidee in al deze plannen is dat we naar onszelf moeten kijken: wat kunnen wij aan ons eigen gedrag veranderen, om zo samen op deze aarde te leven?

Wie meer wil weten over de Nederlandse post-2015 agenda kan klikken op deze link: Millenniumdoelen en de mondiale ontwikkelingsagenda na 2015.

Het NCDO heeft een kennisdossier over armoedebestrijding. Hoofdstuk vijf van dit document gaat over de post-Millenniumdoelen.

En wie geïnteresseerd is in de achtergronddiscussie moet ook zeker eens een kijkje nemen bij deze Notitie van het Overseas Development Institute in Engeland: After 2015: progress and challenges for development (ODI Background Note, March 2011).

Naar boven

5. Hoe haak jij hierbij aan?

Misschien kun je met je partnerorganisatie eens nadenken over de toekomst: hoe passen jullie activiteiten binnen dit nieuwe raamwerk? En hoe vinden jullie dat de toekomst er uit moet gaan zien? Toekomstperspectieven zijn ook interessant voor je achterban en haar betrokkenheid, dus gebruik dat in je communicatie! Vraag je achterban eens wat zij belangrijk vinden en waar zij vinden dat de focus op zou moeten liggen.

home-join

En wil je jouw stem of die van je partnerorganisatie laten horen in het wereldwijde consultatieproces?

 • Breng dan zeker een bezoek aan http://www.worldwewant2015.org/. Deze site visualiseert de onderwerpen in het debat tot nu toe, laat je meepraten en geeft een kalender van aankomende evenementen.
 • Daarnaast kun je op http://vote.myworld2015.org/ stemmen welke onderwerpen je belangrijk vindt. De uitslag zal worden gebruikt door de VN.
 • Het Overseas Development Institute (ODI), een vooraanstaand onderzoeksinstituut op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, heeft een website opgericht die probeert de laatste nieuwtjes, ideeën en meningen uit het post-2015 debat te verzamelen. De site (www.post2015.org) heeft ook een Twitter account (#post2015) dat je kunt volgen en waar je op kunt reageren.

Naar boven